Bộ Tài chính ban hành quy định về thị trường giao dịch chứng khoán

Thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính mới đây đã ra thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán. Nội dung của thông tư được quy định rõ tại Điều 3, Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021. Bộ Tài chính đã chỉ rõ trong thông tư những việc cần tuân thủ thực hiện đối với toàn bộ thị trường giao dịch chứng khoán nói chung. Gồm có thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh. Cũng như là thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Để biết cụ thể và chi tiết hơn về thông tin trên, mời độc giả theo dõi bài viết sau của chúng tôi.

Tổng quan thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán. Những việc làm trên nhằm mục đích kiếm lời.

Vậy còn định nghĩa thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại ra sao? Đó là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp. Tức là khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành. Còn tiến hành ở thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp.

Thị trường giao dịch chứng khoán
Nhà đầu tư tham gia thị trường giao dịch chứng khoán để kiếm lợi nhuận

Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các hoạt động sau đây. Đó là  trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán. Qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán.

Chức năng của thị trường chứng khoán

 • Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế
 • Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng
 • Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán
 • Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp
 • Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô

Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

 • Nhà phát hành
 • Nhà đầu tư
 • Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán
 • Các tổ chức liên quan đến chứng khoán

Các nguyên tắc hoạt động trên thị trường chứng khoán

 • Nguyên tắc công khai
 • Nguyên tắc trung gian
 • Nguyên tắc đấu giá

Cấu trúc và phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán

 • Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn: thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
 • Căn cứ vào hàng hóa trên thị trường: thị trường cổ phiếu. thị trường trái phiếu. thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh
 • Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường: thị trường giao dịch tập trung, thị trường phi tập trung

Bộ Tài chính ra thông tư sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán

Cụ thể, việc sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải tuân thủ Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chứng khoán cấp cao. Bao gồm: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Điều này tuân theo quy định tại Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bộ Tài chính
Bộ Tài chính là cơ quan mới đây đã ban hành quy định về thị trường giao dịch chứng khoán

Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó là các điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động nghiệp vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; gắn với việc triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng yêu cầu việc sắp xếp này không làm phát sinh chi phí đối với tổ chức niêm yết. Cũng như không làm phát sinh chi phí đối với tổ chức đăng ký giao dịch. Không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư. Và không ảnh hưởng đến lộ trình phát triển các sản phẩm mới. Đồng thời, việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm các điều sau. Đó là khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *