BHXH Việt Nam đặt mục tiêu số hóa giấy tờ trong giải quyết các thủ tục hành chính

số hóa các thủ tục BHXH

Trong thời đại công nghệ hóa, hiện đại hóa hiện nay, việc giảm bớt các thủ tục giấy tờ hành chính là mục tiêu chung của cả nước nói chung và của ngành bảo hiểm nói riêng. BHXH Việt Nam đang hướng tới việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. BHXH Việt Nam mong muốn sẽ rút ngắn thời gian làm các thủ tục xuống chỉ còn 15 phút cho một lượt giao dịch đến năm 2025. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về kế hoạch đổi mới này của BHXH Việt Nam qua bài viết dưới đây.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 2402/KH-BHXH triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công (DVC). Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC. Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ.

người dân làm thủ tục BHXH
BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong các thủ tục hành chính

Theo đó, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, Kế hoạch đặt ra 03 mục tiêu đến năm 2025, cụ thể:

Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu giảm xuống còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch vào năm 2025;

100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở;

100% hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết TTHC được số hóa và kết nối. Tất cả được chia sẻ dữ liệu nhằm phục vụ giải quyết TTHC.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ

Để đạt được mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Phân công nhiệm vụ với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc phối hợp giữa các đơn vị phải đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện Đề án. Tập trung vào các nội dung công việc như sau:

Xây dựng Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của ngành BHXH Việt Nam, giai đoạn 2021-2025;

Tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành. Đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhiệm vụ của Đề án và quy định của BHXH Việt Nam;

làm thủ tục hành chính
Các thủ tục hành chính sẽ được tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của ngành BHXH Việt Nam;…

Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa. Qua đó tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Tại Kế hoạch, BHXH Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cụ thể với các đơn vị trực thuộc liên quan. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả của quy định TTHC theo Kế hoạch kiểm soát TTHC hằng năm. Qua đó đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *